Szkolenie : ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2019 ROK W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

Nazwa Szkolenia :


ZAMNKIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA 2019 ROK W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


12-12-2019
10:00

Cena Szkolenia :


380,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Dorota Adamek-Hyska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia szczególnych zasad rachunkowości w zakresie procedur zamknięcia ksiąg rachunkowych w 2019 roku w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych oraz samorządowych  zakładach budżetowym. Na szkoleniu uwaga zostanie zwrócona głównie na zagadnienia sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i pracowników działów (wydziałów/referatów) finansowo – księgowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia

 1. Czynności przygotowawcze do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego w świetle aktualnych przepisów prawa w 2019 roku.
 2. Rozliczanie wyników inwentaryzacji jako pierwszy krok do wiarygodnych danych sprawozdawczych.
 3. Sprawozdanie finansowe (w tym: jednostkowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego) w świetle aktualnych przepisów prawa w 2019 roku: istota, cel, zakres.
 4. Wzorce, terminy i forma sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 5. Obowiązek publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego.
 6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena bilansowa aktywów i pasywów, w tym: koszty i przychody na przełomie roku, odpisy aktualizujących wartość aktywów (zasady tworzenia, wykorzystania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 8. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów i kosztów.
 9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – zasady sporządzania, omówienie istotnych pozycji zestawienia.
 10. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych.
 11. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl