Szkolenie : Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – aktualny stan prawny

Nazwa Szkolenia :


Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – aktualny stan prawny

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


06-07-2022
9:30 - 14:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Elżbieta Fijor - wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS. Wykładowczyni specjalizująca się w zakresie świadczeń krótkoterminowych w ZUS. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Nowości:

 1. Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekuna tymczasowego z powodu sprawowania opieki nad małoletnim obywatelem Ukrainy.
 2. Przedstawienie projektu (z 15.02.2022 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – przepisy mające wejść w życie 08.2022 r. ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH PRACOWNIKÓW
 1. Nowe zasady w zakresie:
 • składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski,
 • wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części,
 • postępowania w okresie przejściowym.
 1. Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie prawa do świadczeń pieniężnych:
  • z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian,
  • przyznawanych na ogólnych zasadach,
  • przyznawanych na podstawie przepisów o COVID – 19

Program szkolenia

 1. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówienie zmian w zakresie:
  • ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
  • ustalania okresu zasiłkowego,
  • wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
  • ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”,
  • przepisu przejściowego.

 

 1. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach.
  • Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
   • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
   • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
   • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
   • wysokość świadczeń chorobowych,
   • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
   • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
  • Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:
   • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
   • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
   • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
   • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
  • Uprawnienia rodzicielskie:
   • Zasiłek macierzyński:
    • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
    • za okres urlopu rodzicielskiego:
     • możliwość odroczenia urlopu,
     • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
     • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
    • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
    • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
    • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
    • wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
    • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
   • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
    • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
    • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
    • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
    • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
    • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
    • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
   • za okres urlopu ojcowskiego.
  • Zasiłki opiekuńcze.
   • Zasiłek opiekuńczy (60 dni):
    • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
    • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
   • Zasiłek opiekuńczy (56 dni):
    • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    • wysokość zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
   • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
    • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
    • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
    • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
    • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
    • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
    • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
    • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
    • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
    • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
    • zaliczkowa wypłata składnika,
    • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
    • zmiana wymiaru czasu pracy,
    • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
    • ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
 1. Świadczenia pieniężne w związku z COVID-19z uwzględnieniem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.u. 2022 poz. 679)
  • Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:
  • na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  • poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  • zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  • wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  • zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  • opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  • wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  • praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  • dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.
 2. Odpowiedzi na pytania

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie prowadzone było w sposób zrozumiały. Liczne przykłady pozwalały zrozumieć poruszane tematy.
Danuta Palka
JSW

Na wszystkie zadane przez uczestników szkolenia pytania, uzyskaliśmy wyczerpujących odpowiedzi.
Paulina Halinowska
Marat Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie, same plusy , praktyczne przykłady. Dla mnie szkolenie na bardzo wysokim poziomie, dowiedziałam się dużo praktycznych rzeczy.
Aneta Klepka
Marat Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo profesjonalne, wyczerpujące . Wykładowca super, szkolenie bardzo dobrze poprowadzone.
Danuta Herok
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, prowadząca bardzo kompetentna z dużą wiedzą
i z super zdolnością przekazywania wiedzy.
Marta Ławrynowicz
Biuro Rachunkowe i Kancelaria Podatkowa KSK S.C.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl