Szkolenie : Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2022 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

Nazwa Szkolenia :


Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2022 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


12-08-2022
9:00 - 14:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowoduje wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
 • Na jakich zasadach będzie można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?
 • Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne,
 • Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy,
 • W jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego,
 • Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego,
 • Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym,
 • Czy pracownik ma prawo do „urlopu okolicznościowego” z tytułu śmierci i pogrzebu
  byłego małżonka lub byłej teściowej,
 • Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop,
 • Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka tuż po porodzie,
 • Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego,
 • Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP,
 • Czy tzw. wyjście prywatne może trwać cały dzień,
 • Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu,
 • Jakie zasady rządzą dniami wolnymi na poszukiwanie pracy,
 • Jakie formy zwolnienia od pracy przewiduje dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2017/0085 (COD)), która ma niebawem zostać wdrożona do polskiego sytemu prawnego,
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy i wymiaru etatu,
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiary etatu w trakcie roku kalendarzowego,
 • Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki,
 • Czy pierwszy urlop w życiu należy udzielać z dokładnością do godzin i minut,
 • Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym),
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich,
 • Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu,
 • Czy pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru do 24 godzin ma prawo do niespełna 9 dni urlopu,
 • W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy,
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody,
 • W jakim przypadku liczba dni urlopu wypoczynkowego może być większa od liczby dni faktycznie przepracowanych,
 • W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • W jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie,
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • W jaki sposób nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności wpływa na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego,
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym,
 • Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych,
 • Jakie są zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych,
 • Jakie zasady rządzą korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich,
 • Jakimi uprawnieniami rodzice mający status pracownika mogą się podzielić między sobą?

Program szkolenia

 1. Urlop wypoczynkowy
  • Pierwszy urlop
  • Ustalanie wymiaru:
   • staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy,
   • wymiar etatu a wymiar urlopu,
   • urlop uzupełniający,
   • zmiana etatu a wymiar,
   • wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców.
  • Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP).
  • Urlop proporcjonalny.
  • Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP).
  • Planowanie urlopu:
   • kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP),
   • podział na części (art. 165 KP),
   • przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP) – odwołanie z urlopu.
  • Urlop na żądanie.
  • Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim).
  • Szczególne regulacje urlopowe:
   • urlop pracownika młodocianego,
   • pracownicy niepełnosprawni,
   • pracownicy tymczasowi.
  • Zagadnienia szczególne:
   • urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich,
   • zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu,
   • przestój a urlop wypoczynkowy,
   • urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego,
   • określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy.
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
  • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 1. Urlop bezpłatny
  • Dwa tryby:
   • na wniosek pracownika,
   • z inicjatywy pracodawcy.
  • Wpływ na uprawnienia pracownicze.
 1. Inne urlopy
  • Urlop szkoleniowy:
   • komu przysługuje i jaki jest jego wymiar,
   • z inicjatywy pracodawcy.
  • Urlop doktoranta:
   • przesłanki nabycia prawa do urlopu,’
   • fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia.
 1. Zwolnienia od pracy
  • Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
   • przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia),
   • przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika),
   • czy urlop okolicznościowy przysługuje:
    • na ślub zakonny dziecka,
    • pogrzeb babci/dziadka małżonka,
    • byłego małżonka,
    • teściowej/teścia byłego małżonka,
   • sposób usprawiedliwienia,
   • wynagrodzenie za czas zwolnienia .
  • Zwolnienie od pracy na dziecko.
  • Przypadki określone w innych przepisach:
   • badania i szkolenie bhp,
   • opieka nad członkiem rodziny,
   • powódź,
   • dni na poszukiwanie pracy,
   • działacze związkowi i SIP.
 1. Urlopy związane z rodzicielstwem
  • Macierzyński:
   • katalog osób uprawnionych,
   • podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami.
  • Rodzicielski:
   • podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
   • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar.
  • Wychowawczy:
   • maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
   • obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego:
    • ochrona trwałości stosunku pracy,
    • wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
   • Ojcowski:
    • zasady korzystania,
    • śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego.
   • 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia:
    • podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
    • korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich.
 1. Dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2017/0085 (COD))
  • Jakie zmiany pociąga za sobą wdrożenie dyrektywy w zakresie:
   • Urlopu ojcowskiego,
   • Urlopu rodzicielskiego.
  • Na czym ma polegać:
   • Urlop opiekuńczy/rodzinny,
   • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
  • Projekty zmian w polskim prawie w celu wdrożenia dyrektywy:
   • Propozycje w zakresie urlopu rodzinnego,
   • Planowane zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

 

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl