Umowy cywilnoprawne. Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30. IV. 2018r.

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

21-06-2018

Godzina:

10:00

Prowadzący:

Andrzej Radzisław - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez ponad 15 lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Trener z ponad 16 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Składki na ZUS w 2018 r. Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. Umowy cywilnoprawne. Umowa Zlecenia i Umowa o dzieło. Konsekwencje zmian w zakresie opłacania składek. Praktyka kontrolna ZUS. Kiedy ZUS kwestionuje możliwość zawarcia 2 umów zleceń przez tego samego płatnika.

Cel szkoleniamówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych pod kątem ZUS-u. Na podstawie praktycznych przykładów, przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozbieżności interpretacyjnych.

Adresaci: specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i zawieranie umów – korzyści.

Usystematyzowanie wiedzy z obszaru umów  cywilnoprawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozliczenia z ZUS. Uzyskanie praktycznych wskazówek które mogą być pomocne w bieżącej pracy.

Program szkolenia

I. Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS.

 1. Nowe możliwości nieopłacania składek od umów zlecenia, umów o świadczenie usług – niższe koszty ponoszone do ZUS:
  • jakie warunki muszą być spełnione, aby płatnik mógł skorzystać na nowych regulacjach,
  • czy nowe rozwiązania mogą zostać zastosowane do aktualnych zleceniobiorców, kiedy można je stosować, a kiedy jest to niedopuszczalne,
  • jakich dokument powinien przedstawić osoba wykonująca działalność nierejestrowaną aby płatnik był zwolniony z obowiązków składkowych,
  • jak się skutecznie zabezpieczyć przed ZUS-em,
  • zmiany w zakresie opłacania składek przez osoby prowadzące działalność – ulga na start 6 miesięczne zwolnienie z opłacania składek.

II. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.)

 1. Fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS):
  • obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999r. a 31.12.2018r.,
  • omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy,
  • obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA,
  • stwierdzenie nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty,
  • omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS mających obowiązywać od 2019r.

III. Umowy cywilnoprawne.

 1. Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców;
  • sposoby potwierdzania liczby godzin,
  • jaki sposób potwierdzania liczby godzin wybrać.
 2. Jak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorców po wprowadzeniu stawki godzinowej.
 3. Jak opłacać składki za zleceniobiorcę, który równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia:
  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • przebywa na urlopie wychowawczym,
  • przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim;
  • wykonuje umowę o pracę w innej firmie;
   • analiza przypadków,
   • jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę,
   • treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę,
   • jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje,
   • kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki,
   • jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek,
   • umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,
   • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – zasady zgłaszania.
 1. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy:
  • obowiązki płatnika składek,
  • zagrożenia dla płatnika,
  • jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika.
 2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę:
  • przychody zwolnione od składek,
  • rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca,
  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 3. Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców;
  • kiedy składa na nie jest opłacana.
 4. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców.
 5. Umowa o dzieło;
  • na jakie prace można zawrzeć umowę o dzieło,
  • umowa o dzieło a składki ZUS,
  • różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, a umową o pracę,
  • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
  • umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS,
  • wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – sposób postępowania ZUS-u,
  • odwołanie od decyzji ZUS,
  • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy.
 6. Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za osoby wykonujące kontrakt menadżerski, członków Rad Nadzorczych.
 7. Kontrole ZUS i zagrożenia dla płatników zawierających więcej niż jedną umowę zlecenia. Kiedy taka sytuacja jest dopuszczalna, a kiedy powoduje zagrożenie;
  • jakich dokumentów może zażądać kontroler.
 8. Konsultacje z uczestnikami dotyczące kwestii rozliczeń z ZUS-em.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com