Składki na ZUS w 2018 r.

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

19-10-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Andrzej Radzisław - Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez ponad 15 lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych. Trener z ponad 16 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECKR

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zmiany obowiązujące od 30. IV. 2018 r. po wprowadzeniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Zmiany od 1. I. 2019 r.

 

 

Program szkolenia

 1. Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS:
  • nowe możliwości nieopłacania składek od umów zlecenia umów o świadczenie usług – niższe koszty ponoszone do ZUS,
  • jakie warunki muszą być spełnione aby płatnik mógł skorzystać na nowych regulacjach,
  • czy nowe rozwiązania mogą zostać zastosowane do aktualnych zleceniobiorców, kiedy można je stosować, a kiedy jest to niedopuszczalne,
  • jakich dokument powinien przedstawić osoba wykonująca działalność nierejestrowaną aby płatnik był zwolniony z obowiązków składkowych,
  • jak się skutecznie zabezpieczyć przed ZUS-em,
  • zmiany w zakresie opłacania składek przez osoby prowadzące działalność – ulga na start 6 miesięczne zwolnienie z opłacania składek.
 2. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.):
  • fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS),
  • obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.,
  • omówienie nowego raportu informacyjnego ZUS RIA i jego elementy,
  • obowiązki płatnika oraz ZUS wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA,
  • stwierdzenie nieprawidłowości w formularzu ZUS RIA i sposoby ich korekty,
  • omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS mających obowiązywać od 2019 r.
 3. Składki za pracowników:
  • definicja pracownika w ustawie systemowej,
  • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS,
  • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
  • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy,
  • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej,
  • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności – Analiza skutków orzeczeń Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 i z dnia 21 września 2017r.,
  • przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS,
  • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne,
  • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
  • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US.
 4. Składki za zleceniobiorców;
  • stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em,
  • sposoby potwierdzania liczby godziny – zapisy praktyczne,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
  • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów,
  • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek,
  • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania,
  • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek,
  • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym
 5. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
  • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie,
  • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności.
 6. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS:
  • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać,
  • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę,
  • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.
 7. Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków:
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana,
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em,
  • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić,
  • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em.
 8. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych:
  • jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.
 9. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  • kiedy składki nie są opłacane,
  • zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa definicja pracownika.
 10. Rozliczenia z ZUS:
  • zasady rozliczania wpłat od I 2018 r. (na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS),
  • dokumenty składane do ZUS-u,
  • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em,
  • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki,
  • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania,
  • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof,
  • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
  • kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację.
 11. Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u:
  • prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli,
  • protokół kontrolny – jak zgłosić zastrzeżenia,
  • odwołanie od decyzji ZUS. Konsekwencje złożenia odwołania.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl