Szkolenie : PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – LEGALIZACJA, UMOWY, WYMAGANIA, PRACA TYMCZASOWA, OUTSOURCING

Nazwa Szkolenia :


PRAKTYCZNE ASPEKTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW – LEGALIZACJA, UMOWY, WYMAGANIA, PRACA TYMCZASOWA, OUTSOURCING

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


07-06-2021
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Cezary Pytlarz - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu bhp, prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 200 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów ponad 300 szkoleń z zakresu prawa prac i zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu zagadnień prawa pracy oraz całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Wykładowca - z zakresu zatrudniania cudzoziemców - w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz wynagrodzeń nauczycieli wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, a także potrzebom rynku skutecznie przeprowadził ponad tysiąc postępowań dotyczących legalizacji pobytu, pracy oraz delegowania cudzoziemców - członków zarządu i innych specjalistów - na terytorium RP. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców. Skutecznie przeprowadził ponad 200 audytów mających na celu zabezpieczenie podmiotów zatrudniających cudzoziemców oraz podmiotów korzystających z pracy tymczasowej lub outsourcingu pracowniczego, przed naruszeniem obowiązujących przepisów. Współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz na terenie woj. śląskiego.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

 Szkolenie uwzględnia ostatnio przygotowane przez rząd zmiany dotyczące kolejnych przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Chcesz poznać odpowiedzi m.in. na nw. pytania:

 • które wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę!

 • na jakich zasadach pracownicy z branży IT mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę!

 • w jaki sposób cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” nie muszą występować o zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną!

 • na jakich zasadach od pracowników firm przenoszonych do Polski nie będą wymagane zezwolenia na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną!

 • kiedy cudzoziemcy zatrudniani w Polskich oddziałach nie będą potrzebowali zezwoleń na pracę, a ich przyjazd będzie możliwy z całą rodziną!

 • kiedy lekarze i lekarze dentyści mogą wykonywać pracę bez zezwoleń na pracę!

 • jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby zatrudnienie pielęgniarki lub położnej odbywało się bez zezwolenia na pracę!

 • na jakich zasadach możliwe jest zatrudnienie ratownika medycznego bez zezwolenia na pracę!

 

Program szkolenia

 1. RÓŻNE SPOSOBY LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE:
  • Pobytu w ramach ruchu bezwizowego.
  • Wizy Schengen i wizy krajowej wydane w Polsce.
  • Zezwolenia na pobyt wydane w Polsce.
  • Pobyt w Polsce na podstawie dokumentów wydanych przez kraje Schengen i Unii Europejskiej.
  • Pobyt na podstawie stampili w paszporcie oraz pobyt bez stampili.
  • Pobyt cudzoziemca w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
 1. SCHEMATY LEGALIZOWANIA PRACY CUDZOZIEMCA W POLSCE:
  • Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia.
  • Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.
  • Zezwolenia na pracę.
  • Zezwolenia na pobyt i pracę.
  • Zezwolenia na pracę sezonową.
  • Zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
  • Oświadczenia / zezwolenia w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
 1. PRACA NA WARUNKACH UZYSKANYCH OŚWIADCZEŃ / ZEZWOLEŃ NA PRACĘ / PRACĘ SEZONOWĄ / POBYT I PRACĘ:
  • Dopuszczalność pracy na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu.
  • Urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę.
  • Zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  • Zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  • Zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
  • Zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca.
  • Dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
 1. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW:
  • Obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia.
  • Dokumentacja i tłumaczenie dokumentów dla cudzoziemców.
  • Ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca.
  • Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
  • Obowiązek badań lekarskich i szkoleń bhp dla pracowników i zleceniobiorców.
  • Obowiązek uzyskania nr Pesel i zameldowania w Polsce.
 1. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA:
  • Schemat zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing.
  • Umowy o pracę / umowy zlecenia / umowy o dzieło / umowa przy zbiorach.
  • Przedsiębiorca / rolnik / pracodawca użytkownik – badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca.
 1. PRACOWNICY DELEGOWANI I PRACOWNICY TRANSGRANICZNI:
  • Delegowanie kadry kierowniczej, specjalistów, naukowców do Polski.
  • Delegowanie pracowników do Polski.
  • Status cudzoziemców i obywateli polskich wykonujących pracę za granicą w świetle zmian. Praca: w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz praca w pozostałych krajach.
  • Częściowe zawieszenie ruchu granicznego dla cudzoziemców i jego wpływ na wydane decyzje i zawarte umowy.
 1. KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW:
  • Obowiązki przedsiębiorcy wobec organów kontrolujących pobyt i pracę cudzoziemców – Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna.
  • Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniowa podmiotu zatrudniającego cudzoziemca.
  • Naruszenie przepisów, a odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca.
  • Naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca.
  • Naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt
   i pracę.
  • Naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski.

Szkolenie będzie miało charakter wykładowo/konsultacyjny.

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
















Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl