Szkolenie : Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne oraz w związku z covid-19.

Nazwa Szkolenia :


Zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne oraz w związku z covid-19.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


24-06-2021
9:30 - 14:00

Cena Szkolenia :


280,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Elżbieta Fijor - wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS. Wykładowczyni specjalizująca się w zakresie świadczeń krótkoterminowych w ZUS. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

 

Program szkolenia

I. Ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki, w związku z COVID-19

 

 1. Weryfikacja i przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków, gdy:
  • Obniżono wymiar czasu pracy,
  • Wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę,
   • zmiany dotyczą ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów ustawy o COVID – 19 (przepis art. 40 ustawy zasiłkowej).
  • Kiedy przysługuje wyrównanie podstawy wymiaru zasiłku?
  • Komu przeliczymy podstawę wymiaru zasiłku?
  • Gdzie złożyć wniosek o wyrównanie zasiłku?
  • Za jaki okres można weryfikować i przeliczać podstawę wymiaru świadczeń już wypłaconych?
  • Czy prawo do wyrównania kwoty wypłaconych zasiłków się przedawnia?
 2. Świadczenia w czasie epidemii, z powodu COVID-19 dla osób:
  • Na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych.
  • Poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem.
  • Zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
  • Wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej.
  • Zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
  • Opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zastosowanie zasad ogólnych).
  • Dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.
 3. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla:
  • Rodziców dzieci do lat 8,  jeżeli rodzic sprawuje  osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:
   • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
   • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo,
   • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
  • Rodziców dzieci w wieku:
   • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
   • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19.
  • Placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

 

II. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – zasady ogólne

 

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • wysokość świadczeń chorobowych,
  • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.

 

 1. Zaświadczenia lekarskie – wystawianie zwolnień lekarskich:
  • wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  • przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  • obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę:
   • posiadającego profil płatnika,
   • nieposiadającego profilu płatnika,
  • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS w przypadku:
   • pierwszego zwolnienia,
   • kolejnych zwolnień,
  • przekazywanie wypłaty zasiłku do ZUS, gdy płatnik:
   • posiada profil płatnika,
   • nie posiada profilu płatnika składek,
  • obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  • zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 2. Uprawnienia rodzicielskie:
  • Zasiłek macierzyński:
   • za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
   • za okres urlopu rodzicielskiego:
    • możliwość odroczenia urlopu,
    • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
    • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
   • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
   • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
   • różna wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i  okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
   • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu,
   • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę,
  • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
   • ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
   • ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
   • wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
   • dokonywanie potrąceń i egzekucji z zasiłku,
   • dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
   • wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  • za okres urlopu
 3. Zasiłki opiekuńcze
  • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach (60 dni)
   • prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
   • dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (56 dni)
   • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
   • wysokość zasiłku,
   • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeńwybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek
  • okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  • definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  • wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  • składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  • składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  • zaliczkowa wypłata składnika,
  • niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  • zmiana wymiaru czasu pracy,
  • minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
  • ponowne ustalanie podstawy wymiaru
 2. Odpowiedzi na indywidualne pytania, dyskusja

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Szkolenie prowadzone było w sposób zrozumiały. Liczne przykłady pozwalały zrozumieć poruszane tematy.
Danuta Palka
JSW

Na wszystkie zadane przez uczestników szkolenia pytania, uzyskaliśmy wyczerpujących odpowiedzi.
Paulina Halinowska
Marat Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie, same plusy , praktyczne przykłady. Dla mnie szkolenie na bardzo wysokim poziomie, dowiedziałam się dużo praktycznych rzeczy.
Aneta Klepka
Marat Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo profesjonalne, wyczerpujące . Wykładowca super, szkolenie bardzo dobrze poprowadzone.
Danuta Herok
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, prowadząca bardzo kompetentna z dużą wiedzą
i z super zdolnością przekazywania wiedzy.
Marta Ławrynowicz
Biuro Rachunkowe i Kancelaria Podatkowa KSK S.C.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl