Szkolenie : Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022r. w pytaniach i odpowiedziach

Nazwa Szkolenia :


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022r. w pytaniach i odpowiedziach

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


11-10-2022
9:00 - 13:30

Cena Szkolenia :


350,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych i szczegółowych informacji dotyczących właściwego stosowania przepisów odnoszących się do problematyki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem szkolenia. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle wielu praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy prowadzący działalność socjalną i pracownicy wykonujący zadania związane z tą działalnością, zwłaszcza członkowie komisji socjalnych, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

Program szkolenia

 • Czy pracodawca może limitować wiek dzieci pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS?
 • Jaki jest zakres podmiotowy pojęcia „członkowie rodziny”?
 • Czy po śmierci pracownika lub byłego pracownika-emeryta/rencisty z ZFŚS mogą korzystać członkowie jego rodziny?
 • W jakich przypadkach utworzenie ZFŚS jest obligatoryjne, a w jakich fakultatywne?
 • Czy ze świadczeń z ZFŚS może korzystać kierownictwo zakładu pracy?
 • Wpływ rozwodu pracownika na prawo do paczki świątecznej dla dziecka z ZFŚS
 • W jaki sposób może prowadzić działalność socjalną pracodawca nietworzący ZFŚS?
 • Czy konkubent to członek rodziny na potrzeby przepisów o ZFŚS?
 • Czy emeryci/renciści-byli pracownicy są zobowiązani do corocznej aktualizacji oświadczenia o zarobkach?
 • Prawo do świadczenia urlopowego w przypadku wykorzystywania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku kalendarzowego
 • W jakich przypadkach pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku stosowania kryterium socjalnego przy dystrybucji świadczeń w ramach ZFŚS?
 • Czy pracownik, którego urlop został przerwany przed 14 dniem jest zobowiązany do zwrotu świadczenia urlopowego?
 • Czy pracownicy o wysokich dochodach mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z niektórych świadczeń z ZFŚS?
 • Czy pracodawca zatrudniający obydwu małżonków może odmówić dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS jednemu z nich z uwagi na fakt przyznania dofinansowania drugiemu małżonkowi?
 • Prawo do świadczeń z ZFŚS pracownika pozostającego w zatrudnieniu na dwóch jednoczesnych umowach o pracę z tym samym pracodawcą
 • Czy pracodawca może wprowadzić wymóg uzyskania zgody małżonka pracownika starającego się o pożyczkę z ZFŚS?
 • Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym może korzystać ze wszystkich świadczeń przewidzianych w regulaminie ZFŚS?
 • Czy w przypadku rozdysponowywania zeszłorocznych środków należy bazować na oświadczeniach o dochodach z zeszłego, czy bieżącego roku?
 • Czy pracownik zawieszony w czynnościach może korzystać ze świadczeń ZFŚS?
 • Czy można w regulaminie ZFŚS zróżnicować wysokość dofinansowania do wypoczynku w zależności od grupy uprawnionych, np. odmiennie dla pracowników, emerytów/rencistów-byłych pracowników oraz członków ich rodzin?
 • Jak prawidłowo poinformować pracowników o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego?
 • Czy pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników może stworzyć regulamin pracy, aby w nim zamieścić zapis o nietworzeniu ZFŚS?
 • Czy przewidziane w regulaminie ZFŚŚ paczki świąteczne można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym opartym na kryterium dochodowym?
 • Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?
 • Na jaki okres złożyć wniosek urlopowy, aby wypełnić wymóg otrzymania świadczenia urlopowego za 14 dni wypoczynku?
 • Czy ze środków funduszu może być wypłacane „finansowe wsparcie” w okresach świątecznych w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy pracowników?
 • Na jakich zasadach można dokonać potrącenia oraz egzekucji komorniczej ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS, np. zapomogi, bezzwrotnej pożyczki, czy świadczenia urlopowego?
 • Czy świadczenie urlopowe, tzw. wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez pracodawcę, który utworzył ZFŚS?
 • Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowany catering oraz nagrody w ramach zakładowej imprezy integracyjnej?
 • Czy ze środków funduszu może zostać sfinansowane np. polisy ubezpieczeniowe, zakwaterowanie, dowóz do pracy, wyżywienie czy składki na ubezpieczenie społeczne?
 • Czy ze środków ZFŚS mogą zostać sfinansowane szczepienia przeciwko grypie lub innym chorobom?
 • Czy pracownik może uzyskać pożyczkę na cele mieszkaniowe dla członka najbliższej rodziny, np. pełnoletnie dziecko?
 • Czy pracodawca musi spełnić obowiązek informacyjny (art. 14 RODO) wobec członka rodziny pracownika, na którego pracownik wnioskował o dofinansowanie ze środków ZFŚS?
 • Czy status emeryta-byłego pracownika przysługuje osobie, która zrezygnowała z pobierania emerytury na rzecz renty rodzinnej po zmarłej żonie/mężu?
 • W jakich przypadkach świadczenia ZFŚS mają charakter uznaniowy, a kiedy roszczeniowy?
 • Czy staż pracy może być kryterium decydującym o wysokości przyznanych świadczeń z ZFŚS?
 • Jaki jest termin poinformowania załogi o nietworzeniu ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego przez pracodawcę, który powstał po 31 stycznia?
 • Czy do dochodu decydującego o zakresie wsparcia socjalnego wliczmy świadczeni pielęgnacyjne oraz świadczenie 500+ czy 300+?
 • Czy regulamin funduszu może różnicować wysokość dopłaty do karnetów, voucherów itp. w zależności od wybranego przez pracownika rodzaju tego uprawnienia?
 • Komu przysługuje status emeryta/rencisty-byłego pracownika zakładu i kiedy następuje jego utrata?
 • Czy dofinansowanie do ferii dzieci pracowników powinno być wypłacane na każde dziecko każdego pracownika?
 • Jak ustalana jest wysokość odpisu?
 • Jak dokonać korekty wysokości odpisu w przypadku zmniejszenia poziomu zatrudnienia na koniec roku?
 • Kiedy należy wypłacić świadczenie urlopowe a kiedy dofinansowanie do wypoczynku w ramach ZFŚS?
 • Czy do limitu zatrudnionych w kontekście ZFŚS wliczamy pracowników tymczasowych?
 • Czy należy wypłacić dofinansowanie do urlopu pracownikowi, którego w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę wysłano na ponad 14-dniowy urlop do końca okresu wypowiedzenia?
 • Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe jedno za bieżący, a drugie za urlop zaległy z poprzedniego roku, w którym nie korzystał z 14-dniowego wypoczynku z powodu długotrwałej choroby?
 • Jakie upoważnienie powinien posiadać członek komisji socjalnej w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych?
 • Czy wypłata świadczenia urlopowego może zostać uzależniona od faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego na zasadach KP, co spowoduje brak możliwości uzyskania tego świadczenia przez emerytów/rencistów-byłych pracowników?
 • W jaki sposób rozliczyć niespłacone pożyczki mieszkaniowe w przypadku likwidacji ZFŚS?
 • Czy w przypadku przejęcia zakładu pracy, który utworzył ZFŚS przez zakład pracy nietworzący funduszu zgromadzone w nim środki mogą zostać rozdysponowane na cele socjalne całej załogi przejmującego przedsiębiorstwa, czy tylko na pracowników przejętych?
 • Czy zapis o rezygnacji z tworzenia ZFŚS zamieszczony w regulaminie pracy będzie skuteczny?
 • Jak wyliczyć przeciętną liczbę pracowników na potrzeby ZFŚS?
 • Czy zwiększenie odpisu na pracowników niepełnosprawnych ma charakter obowiązkowy, czy fakultatywny?
 • Czy nowopowstały związek zawodowy może wymóc na pracodawcy zmianę zapisu w regulaminie pracy o nietworzeniu ZFŚS?
 • Czy możliwe jest zawieszenie ZFŚS?

 

 

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane jako webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy korzystać z komputera (smartfona) z dostępem do internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową;
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas emaila wysłanego z platformy ClickMeeting z niezbędnymi informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową oraz linkami do materiałów szkoleniowych;
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl