Szkolenie : Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp, na które nie ma odpowiedzi w przepisach – IV EDYCJA

Nazwa Szkolenia :


Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp, na które nie ma odpowiedzi w przepisach – IV EDYCJA

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul Jankowicka 23/25, Ośrodek Biznesu (Inkubator Technologiczny)

Data Szkolenia :


27-03-2020
9:00

Cena Szkolenia :


450.00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia: szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

 

Program szkolenia

 1. Czy pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który zataił fakt swojej niepełnosprawności?
 2. Problematyczny homeworking, czyli czy można łączyć pracę w biurze z pracą w domu (czasowo, naprzemiennie, w pewnych okresach)?
 3. Czy pracownik może nagrywać rozmowy z przełożonymi i innymi pracownikami na potrzeby ewentualnego postępowania w sądzie?
 4. Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?
 5. Czy na zasadach art. 82 KP można obniżyć wynagrodzenie pracownika za wadliwe wykonanie pracy poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?
 6. Czy z uprawnień związanych z rodzicielstwem może korzystać pracownik, którego małżonek/małżonka jest osobą bezrobotną?
 7. Czy pracodawca może zobligować pracowników do utrzymywania czystości w zakładzie pracy, w tym sprzątania stanowisk pracy, czy toalet?
 8. Czy z urlopu macierzyńskiego może skorzystać kobieta, która poroniła przed 20 tygodniem ciąży?
 9. Czy bezpośrednio po >30-dniowej nieobecności spowodowanej chorobą pracownik może wziąć udział w szkoleniu BHP.
 10. Czy pracownik nocnej zmiany może pracować w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę po godzinie 24:00?
 11. Na czym polega „bezpośredni nadzór” w rozumieniu § 81 OgólPrzepBhpR?
 12. Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?
 13. Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność za porzucenie pracy?
 14. Na jakich zasadach przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na okres obowiązywania kolejnej umowy o pracę?
 15. Czy były pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli decyzja ZUS została wydana po ustaniu stosunku pracy w trybie art. 53 KP?
 16. Czy pracownik, który dociera do stanowiska pracy wchodząc po drabinie podlega badaniom wysokościowym?
 17. Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?
 18. W jaki sposób obliczyć okres wydłużenia urlopu rodzicielskiego dla pracownika łączącego korzystanie z tego urlopu z pracą?
 19. Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie choruje?
 20. Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać przeniesiony do następnego pracodawcy na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcami i pracownikiem?
 21. Czy pracodawca powinien zapewnić krem z filtrem UV pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie letnim?
 22. Jakie są granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy?
 23. Czy pracownikowi odnawiającemu uprawnienia (np. 5kW) przysługuje 6-dniowy urlop szkoleniowy?
 24. W jaki sposób udzielić urlopu wypoczynkowego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą?
 25. W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z ochrony przedemerytalnej?
 26. Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 27. Na jakich zasadach możliwe jest wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę?
 28. W jakich przypadkach pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?
 29. W jakim wymiarze (7 czy 8 godzin) planować pracę pracownikowi w okresie pomiędzy kolejnymi orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności?
 30. Jak określić termin wypłaty wynagrodzenia, aby był zgodny z art. 85 KP?
 31. Czy można odpracować „wyjście prywatne” zanim ono nastąpi na zasadzie tzw. banku godzin?
 32. Czy woda kranowa nasycona CO2 spełnia wymóg napoju profilaktycznego?
 33. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy lub poza jego godzinami pracy, w godzinach nocnych?
 34. Czy do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich można upoważnić osobę spoza zakładu pracy?
 35. Czy pracownik podejmujący swą pierwszą w życiu pracę na prawo do urlopu na żądanie?
 36. Czy koordynator ds. BHP musi być powołany w galeriach handlowych czy biurowcach?
 37. Jak ustalić wymiar urlopu niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu?
 38. Czy przywrócony do pracy pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej ustalonej wraz z okresem pozostawania bez pracy?
 39. Awans lub „degradacja” w ramach tego samego działu a obowiązek odbycia szkolenia BHP oraz badań profilaktycznych?
 40. Czy można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenie?
 41. W jakich przypadkach urlop wychowawczy i urlop rodzicielski nie chronią pracownika przed zwolnieniem z pracy?
 42. Czy pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może oddać dziecko do żłobka czy przedszkola na 3-4 godziny dziennie?
 43. Za ile dni urlopu wypoczynkowego należy wypłacić ekwiwalent pracownikowi, który korzystał z urlopu bezpłatnego przez niemal 2-miesięcny okres zatrudnienia?
 44. Od którego momentu rozpoczyna się urlop wypoczynkowy pracownika III zmiany – od chwili zakończenia zmiany; dnia kalendarzowego, w którym świadczył pracę, czy zakończenia doby pracowniczej?
 45. Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinien on wyglądać?
 46. Na kim – pracodawca użytkownik czy APT – spoczywa obowiązek dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownika tymczasowego?
 47. Czy pracownik, który otrzymał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z adnotacją: „zatrudnienie tylko w warunkach pracy chronionej” może zostać zwolniony z pracy, jeżeli jego pracodawca nie ma statusu ZPChR?
 48. Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
 49. Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy lub wynagradzania? Czy zmniejszenie zatrudnienia poniżej 50 pracowników powoduje automatyczne utratę mocy przez regulamin?
 50. Kto ponowi koszty kursu/szkolenia (np. 5KW, prawo jazdy specjalistyczne itp.) w zakresie  „przed” i „w trakcie” zatrudnienia?
 51. Jaki jest wymiar urlopu pracownika, którego stosunek pracy zakończył się w danym roku kalendarzowym skróconym okresem wypowiedzenia?
 52. Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp?
 53. Czy zgodnie z § 6 pkt 1a DokPracR należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy?
 54. Jaki jest maksymalny czas pracy w pomieszczeniu bez naturalnego oświetlenia?
 55. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia kierowcy okularów korygujących wzrok?
 56. Jak długo może trwać płatna nieobecność usprawiedliwiona z powodu badań profilaktycznych?
 57. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 58. Jaka jest wysokość diety, jeżeli w trakcie podróży służbowej pracownik jest niezdolny do pracy?
 59. Czy pracodawca jest zobligowany zapewnić specjalistyczne krzesełko pracownikowi z dysfunkcją kręgosłupa?
 60. Jakie zdarzenie, do którego doszło w domu telepracownika może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.
Magdalena Palarz
METATECH Sp. z o.o.

 

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉
Anna Hernik
METATECH Sp. z o.o.

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tematy przedstawione zrozumiale i rzetelnie.

Katarzyna Kowalska

Biuro Rachunkowe PROFIT S.C.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl