Szkolenie : ŚWIADECTWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach

Nazwa Szkolenia :


ŚWIADECTWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


28-10-2021
9:00 - 13:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących świadectwa pracy oraz rozstrzyga szereg problemów praktycznych związanych z tym dokumentem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

Program szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko w jaki sposób, „krok po kroku” wypełnić poszczególne części świadectwa pracy, ale również:

 1. Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
 2. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 3. Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
 4. W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
 5. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
 6. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
 7. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
 8. Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pewien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
 9. Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
 10. Jak prawidłowo zawrzeć w świadectwie pracy informację o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze?
 11. Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
 12. Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
 13. Czy w świadectwie pracy należy wykazać okres służby przygotowawczej?
 14. Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
 15. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o:
  • przyczynie rozwiązania umowy o pracę,
  • nieusprawiedliwionych nieobecnościach,
  • przedłużeniu umowy do dnia porodu,
  • chorobie zawodowej pracownika,
  • o nieodpracowanym wyjściu prywatnym,
  • liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych,
  • o długości pobierania zasiłku opiekuńczego,
  • odbytych kursach i szkoleniach?
  • urlopie bezpłatnym?
 16. Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?
 17. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
 18. Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP
 19. Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed korekty?
 20. Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
 21. Czy na wniosek pracownika świadectwo pracy może obejmować jedynie niektóre zawarte z nim umowy o pracę?
 22. W jaki sposób zamieścić informację o liczbie dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
 23. Czy pracodawca jest zobowiązany skorygować błędne świadectwo pracy po paru latach od jego wystawienia?
 24. W jaki sposób zawrzeć informację o wykorzystanych urlopach związanych z rodzicielstwem?
 25. Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z aktualnymi przepisami nie należy zamieszczać w treści świadectwa pracy, np. imiona rodziców?
 26. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi za niewydanie lub niewydanie w terminie świadectwa pracy?
 27. W jakim dniu należy wydać pracownikowi świadectwo pracy pracownik jest nieobecny w pracy z uwagi na trwający stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą?
 28. Jak zapisać informację o liczbie dni i godzin niewykorzystanego urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu?
 29. Jak prawidłowo zapisać informację o zajęciu komorniczym?
 30. Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świadectwa pracy?
 31. Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
 32. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
 33. Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozstrzygnięcia pozwu w sprawie korekty świadectwa pracy?
 34. Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
 35. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 36. Czy brak informacji o zajęciu komorniczym uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 37. Jakiej treści zapis należy zamieścić w świadectwie pracy, gdy pracownik nie nabył prawa do świadczeń z tytułu choroby za wdany okres zatrudnienia?
 38. Czy brak informacji o liczbie dni otrzymanego wynagrodzenia chorobowego uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 39. Jak postąpić ze świadectwem pracy w przypadku wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
 40. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?
 41. Na jaki adres wysłać świadectwo pracy pracownikowi, który zmienił miejsce zamieszkania przed ustaniem stosunku pracy lecz oficjalnie o tym nie poinformował?
 42. Treść i procedura wydania świadectwa pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika. Sposób liczenia upływu 3-go miesiąca pobytu w areszcie.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • po opłaceniu szkolenia otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.
Magdalena Palarz
METATECH Sp. z o.o.

 

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉
Anna Hernik
METATECH Sp. z o.o.

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tematy przedstawione zrozumiale i rzetelnie.

Katarzyna Kowalska

Biuro Rachunkowe PROFIT S.C.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl