Szkolenie : ŚWIADECTWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach w 2024r.

Nazwa Szkolenia :


ŚWIADECTWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach w 2024r.

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


08-04-2024
9:00 - 14:00

Cena Szkolenia :


360,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących świadectwa pracy oraz rozstrzyga szereg problemów praktycznych związanych z tym dokumentem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

Program szkolenia

 1. Jakie informacje wpisujemy w rubryce 8 „z urzędu” a jakie na żądanie pracownika?
 2. Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
 3. Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
 4. Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zauważenia błędu w jego treści?
 5. W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
 6. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
 7. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
 8. Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
 9. Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pewien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
 10. Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
 11. Jak prawidłowo zawrzeć w świadectwie pracy informację o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze?
 12. Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
 13. Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
 14. Czy w świadectwa pracy zamieszczamy informację o urlopie macierzyńskim?
 15. Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
 16. Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o:
 • przyczynie rozwiązania umowy o pracę,
 • nieusprawiedliwionych nieobecnościach,
 • przedłużeniu umowy do dnia porodu,
 • chorobie zawodowej pracownika,
 • o nieodpracowanym wyjściu prywatnym,
 • liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych,
 • o długości pobierania zasiłku opiekuńczego,
 • odbytych kursach i szkoleniach?
 • urlopie bezpłatnym?
 1. Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia do pracy?
 2. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
 3. Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP
 4. Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed korekty?
 5. Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
 6. Czy na wniosek pracownika świadectwo pracy może obejmować jedynie niektóre zawarte z nim umowy o pracę?
 7. W jaki sposób zamieścić informację o liczbie dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
 8. Czy pracodawca jest zobowiązany skorygować błędne świadectwo pracy po paru latach od jego wystawienia?
 9. W jaki sposób zawrzeć informację o wykorzystanych urlopach związanych z rodzicielstwem?
 10. Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z aktualnymi przepisami nie należy zamieszczać w treści świadectwa pracy, np. imiona rodziców?
 11. Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi za niewydanie lub niewydanie w terminie świadectwa pracy?
 12. W jakim dniu należy wydać pracownikowi świadectwo pracy pracownik jest nieobecny w pracy z uwagi na trwający stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą?
 13. Jak zapisać informację o liczbie dni i godzin niewykorzystanego urlopu w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu?
 14. Jak prawidłowo zapisać informację o zajęciu komorniczym?
 15. Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świadectwa pracy?
 16. Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi placówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
 17. Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
 18. Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozstrzygnięcia pozwu w sprawie korekty świadectwa pracy?
 19. Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
 20. Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
 21. Czy brak informacji o zajęciu komorniczym uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 22. Jakiej treści zapis należy zamieścić w świadectwie pracy, gdy pracownik nie nabył prawa do świadczeń z tytułu choroby za wdany okres zatrudnienia?
 23. Czy brak informacji o liczbie dni otrzymanego wynagrodzenia chorobowego uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
 24. Jak postąpić ze świadectwem pracy w przypadku wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
 25. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie czasowego obniżenia wymiaru czasu pracy?
 26. Na jaki adres wysłać świadectwo pracy pracownikowi, który zmienił miejsce zamieszkania przed ustaniem stosunku pracy lecz oficjalnie o tym nie poinformował?
 27. Jak wygląda treść świadectwa pracy i jak przebiega procedura jego wydania w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika. Sposób liczenia upływu 3-go miesiąca pobytu w areszcie.
 28. Jak odnotować fakt odbycia służby wojskowej lub jej form zastępczych?

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.
Magdalena Palarz
METATECH Sp. z o.o.

 

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉
Anna Hernik
METATECH Sp. z o.o.

 

Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Tematyka wyczerpująca.

Joanna Wierzbicka

Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom

 

Wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tematy przedstawione zrozumiale i rzetelnie.

Katarzyna Kowalska

Biuro Rachunkowe PROFIT S.C.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
















Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2021r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl