SPRAWOZDANIA FIANSOWE ZA 2018 ROK W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

Miasto:

Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data szkolenia:

16-01-2019

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Dorota Adamek-Hyska - dr Dorota Adamek–Hyska - Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia:

Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia szczególnych zasad rachunkowości w zakresie sporządzenia sprawozdań finansowych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowym. Na szkoleniu uwaga w szczególności zwrócona zostanie na informację dodatkową – jej istotę, zakres, formę z uwzględnieniem regulacji nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i pracowników działów (wydziałów/referatów) finansowo – księgowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia

 1. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego w świetle aktualnych przepisów prawa w 2018 roku.
 2. Rozliczanie wyników inwentaryzacji
 3. Koszty i przychody na przełomie roku.
 4. Odpisy aktualizujących wartość aktywów, w tym: zasady tworzenia, wykorzystania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych.
 5. Wzorce i terminy sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok:
 6. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena bilansowa aktywów i pasywów.
 7. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów i kosztów.
 8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – zasady sporządzania, omówienie istotnych pozycji zestawienia.
 9. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych.
 10. Sprawozdania łączne jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 12. Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki obsługujące w CUW.
 13. Terminy i forma przekazywania oraz obowiązek publikacji jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych.
 14. Problem z zapewnieniem porównywalności danych sprawozdawczych z 2017 roku.
 15. Najczęściej popełniane nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostek
  i samorządowych zakładów budżetowych.
 16. Pytania i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.

 

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl