Praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018 r. na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów

Miasto:

Rybnik, Rybnicki Inkubator Technologiczny ul. Jankowicka 23/25

Data szkolenia:

30-10-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

I. Stosowanie kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu w 2018 r.

 1. Zasady stosowania przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek.
 2. Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna.
 3. Termin złożenia oświadczenia PIT-2.
 4. Bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty uzyskania.
 5. Miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw.
 6. Oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów.
 7. Praca na podstawie kilku stosunków pracy a koszty uzyskania.
 8. Przychód niższy od wysokości kosztów uzyskania.
 9. Nie przepracowanie ani jednego dnia: koszty i ulga.
 10. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a kup i ulgi.

II. Zaliczka na podatek i składki ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018 r. (Finansowanych ze środków obrotowych – na bazie aktualnych wyjaśnień)

 1. Nowy katalog twórców uprawnionych z tytułu praw autorskich do 50% kosztów uzyskania przychodów – zmiany od 19 lipca 2018 r.
  • nowe stanowisko KIS z 2018 r. dot. zasad stosowania 50% kup,
  • rozliczenie składek i zaliczki na podatek dochodowy pracownika wykonującego prace twórcze na liście płac.
 2. Rozliczanie świadczeń osób przebywających w podróży:
  • dojazd do dworca na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód,
  • faktura VAT i brak informacji o posiłku (śniadanie w cenie noclegu),
  • niemożność skorzystania ze śniadania a obniżenie diety,
  • zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia przekraczające wysokość diet w podróży krajowej i zagranicznej – wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  • rozliczenie składkowo – podatkowe finansowanych posiłków,
  • posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń, zapewnianych przez kontrahentów, przelot samolotem,
  • wydatki za posiłki zwracane pracownikom mobilnym nocującym poza miejscem zamieszkania – stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej z kwietnia 2018 r.
 3. Jak zwolnić z opodatkowania i oskładkowania finansowanych pracownikowi noclegów – najnowsze wyjaśnienia KIS a wyroki sądów:
  • składkowo – podatkowe rozliczenie noclegów na liście płac.
 4. Ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży:
  • jak ustalić wysokość ekwiwalentu,
  • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy – stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej z lipca 2018 r.
 5. Finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników.
 6. Pracownicze karty na posiłki.
 7. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
  • pobierania świadczeń chorobowych,
  • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego.
 8. Korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
  • finansowanie przez pracodawców pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne.
 9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika bez składek i podatku wraz z wyżywieniem – stanowisko ZUS z kwietnia 2018 r.

III. Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy Związków Zawodowych dla pracowników, emerytów i rencistów po zmianach od 01 stycznia 2018 roku.

 1. Świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym w ramach funduszu a przychód podatkowy:
  • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety.
 2. Częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych.
 3. Świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe – co z podatkiem?
 4. Świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy.
 5. Świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia.
 6. Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł.
 7. Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania.
 8. Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.
  • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
  • umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej,
  • zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru,
  • organizacja dnia dziecka, mikołajek,
  • członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce,
  • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach a przychód podatkowy – stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej z maja 2018 r.
 9. Świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł.
 10. Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18:
  • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,
  • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku,
  • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół,
  • moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe.
 11. Które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba).
 12. Źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania.
 13. Zwiększenie limitu zwolnień dla emerytów i rencistów.
 14. Możliwość łączenia dwóch limitów dla emerytów i rencistów.

IV. Nagrody, upominki, darowizny

 1. Udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach.
 2. Nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych.
 3. Opodatkowanie i oskładkowanie nagród.
 4. Upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy.
 5. Prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę.
 6. Darowizna przekazana pracownikowi.

Opinie o szkoleniu

Osoba prowadząca szkolenie ma wysoka kulturę osobistą, dobry kontakt ze szkolonymi. Dobrze przygotowany do szkolenia. Forma tłumaczenia zagadnień w sposób logiczny nie na podstawie cytowania ustaw.
Edyta

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Duża wiedza, kompetencja.
Jolanta Pasierbek
Gmina Łodygowice

Przede wszystkim możliwość zadawania pytań w trakcie omawianego tematu i wyjaśniania na przykładach wątpliwości.
Jolanta Jarnot-Hrycyk
Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Bardzo dobre przygotowanie wykładowcy, dobry kontakt.
Monika Jureczko
Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j.

Wysoka ocena prowadzącego zajęcia jest najlepszą opinią na temat dzisiejszego szkolenia
Izabela Lisiecka
Zakład Karny

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl