Szkolenie : Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy w latach 2018-2019

Nazwa Szkolenia :


Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy w latach 2018-2019

Miejsce Szkolenia :


Oświęcim, ul. Chemików 2A

Data Szkolenia :


04-03-2019
9:00

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

Program szkolenia

 1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
  • Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?
  • W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu?
  • Jak długo przechowywane są nagrania obrazu uzyskane za pomocą kamer użytkowych?
  • Jakie pomieszczenia są objęte zakazem stosowania monitoringu i czy zakaz ten jest bezwzględny?
  • Na jakich zasadach pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika?
  • Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego, np. nagrywanie rozmów, geo-lokalizacja satelitarna w systemie GPS?
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją:
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?
  • Ile będzie wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  • Jakie będą płynęły korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie będą z tym związane obowiązki?
  • W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy będą wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?
 3. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę:
  • Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy,
  • Na czym polega istota zakazu handlu i czynności sprzedażowych w niedzielę?
  • Na jakich zasadach może być świadczona praca w placówkach handlowych w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę?
  • Jakie są wyjątki od ustawowych zakazów?
  • Jakie są słabe punkty ustawy?
  • Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów ustawy?
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO):
  • Jakich danych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
  • Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
  • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
 5. Prezydencki projekt (nr 1653) zmian w Kodeksie Pracy:
  • Jak będzie przedstawiał się katalog przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?
  • Na czym polegać będzie rozszerzenie ochrony trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę na dzieckiem?
  • W jakich przypadkach będzie przysługiwało odszkodowanie z tytułu mobbingu?
  • Jakie są planowane zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy?
  • Na czym mają polegać zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy?
 6. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym:
  • W jakich przypadkach możliwe jest zwolnienie pracownika od obowiązku odbycia szkolenia bhp?
  • Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?
  • W jakich przypadkach pracodawca może samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?
 7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych:
  • W jaki sposób przebiega elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi?
  • Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi oraz wypłacanie im wynagrodzenia wyższego niż określone w umowie o pracę?
 8. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw:
  1. Jakie uprawnienia w zakresie korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, takich jak:
 • przerywany system czasu pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • ruchomy czas pracy,
 • telepraca;

przysługują pracownikom-rodzicom niepełnosprawnych dzieci oraz pracownikowi-małżonkowi przypadku ciąży powikłanej i pracownikowi-rodzicowi dziecka w fazie prenatalnej?

 1. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej:
  • Z ilu części powinny składać się akta pracownicze i co należy przechowywać w poszczególnych częściach?
  • Jakie dokumenty związane ze stosunkiem pracy, poza aktami pracowniczymi, pracodawca powinien prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika?
  • Jakie wymagania należy spełnić w związku z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji w formie elektronicznej?
  • Jak została uregulowana procedura związana z konwersją dokumentacji prowadzonej w formie papierowej na elektroniczną i odwrotnie?
  • Jakie reguły przechowywania dokumentacji pracowniczej stosować w odniesieniu do pracowników, którzy byli już zatrudnieni w dniu 1.01.2019 r.?
 2. Konsekwencje zmian z lat poprzednich:
  • Jakim grupom pracowników kończy się ochrona przedemerytalna w 2019 r.?
  • Które umowy o pracę na czas określony przekształcą się w umowy o pracę na czas nieokreślony w 2019 r.?

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.
Magdalena Palarz
METATECH Sp. z o.o.

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉
Anna Hernik
METATECH Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 32 267 60 15

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól


Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl