Szkolenie : Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – praktyczne warsztaty kadrowo- płacowe (przykłady kalkulacji).

Nazwa Szkolenia :


Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – praktyczne warsztaty kadrowo- płacowe (przykłady kalkulacji).

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


30-04-2021
9:30-14:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT od osoby

Prowadzący Szkolenie :

Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomoc

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie głownie w kontekście pracowników kadrowo – płacowych i księgowych najważniejszych elementów nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym zasad ustania wpłat, terminów wpłat, podstaw obliczenia wpłat i odpowiedzialności za błędy w ramach PPK. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. Wszystko w zwięzłej, przystępnej i przejrzystej formie dostosowanej do obowiązków realizowanych przez pracowników płacowo-kadrowych i księgowych wraz z licznymi przykładami i kalkulacjami.

 

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, aby prawidłowo realizować obowiązki w ramach PPK. Solidne kompendium wiedzy dla zespołów kadrowo- płacowych i księgowych wraz z omówieniem najczęściej występujących problemów i wątpliwości przy naliczaniu składek.

 

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne tworzenia PPK: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy antykryzysowych (w związku z Covid-19)
 2. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:
  • podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających,
  • kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:
   • pracodawca,
   • nakładca,
   • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
   • zleceniodawca,
   • podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
 1. Kto został objęty systemem PPK?
  • definicja „osoby zatrudnionej” – podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:
   • pracownicy,
   • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
   • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
   • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
   • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji;
  • pracownicy młodociani a PPK;
  • PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze);
  • czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?
  • zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia);
  • transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego.
 2. Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK:
  • umowa o zarządzenie PPK;
  • umowa o prowadzenie PPK;
  • ogólne założenia działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK).
 3. Wpłaty na PPK:
  • wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej;
  • dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity;
  • osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %;
  • wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego;
  • dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity;
  • terminy dokonywania wpłat;
  • techniczne zasady dokonywania wpłat;
  • jak ustalać okres 3-miesięcznego zatrudnienia określony w art. 16 ust. 1 ustawy o PPK?
  • czy do ustalenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK należy wliczać okresy zatrudnienia, podczas których osoba zatrudniona podlegała dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych oraz okresy zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK?
  • zasady obliczania wysokości wpłat na przykładach:
   • czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?
   • czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?
   • czy świadczenia inne niż wynagrodzenie w postaci pieniężnej (w naturze), np. wynajem mieszkania osobie zatrudnionej stanowią podstawę naliczenia wpłat do PPK?
   • czy wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
   • jak ma wyglądać naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK dla osób zatrudnionych, którym wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca?
   • czy w sytuacji, w której podmiot zatrudniający dokonał wpłat do PPK z opóźnieniem będzie zobowiązany również do naliczenia i przekazania do PPK odsetek od tych wpłat?
   • czy podmiot zatrudniający może różnicować wpłaty dodatkowe w taki sposób, że będzie stosował różny procent wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę?
   • czy jest możliwe wprowadzenie zasady, w której wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający będzie uzależniona od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez osobę zatrudnioną (np. w proporcji 1% za 1%)?
   • jak dokonać korekty wpłat do PPK w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia?
   • czy podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa może na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK zwolnić się z obowiązku finansowania wpłat do PPK?
   • jak należy ustalać wynagrodzenie uczestnika PPK w odniesieniu do art. 27 ust. 2 i 4 ustawy o PPK, w przypadku wystąpienia absencji chorobowej lub urlopu bezpłatnego?
   • czy wpłata dodatkowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający stanowi element wynagrodzenia?
   • czy w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie zawrze w terminie przewidzianym w art. 16 ustawy o PPK umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej i z mocy prawa na podstawie art. 17 ustawy o PPK powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, to zapłatę przez podmiot zatrudniający zaległych wpłat podstawowych, które powinny być sfinansowane przez uczestnika PPK, należy wliczyć do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też podlegają one zwolnieniu z tych składek?
   • jaką zasadę należy przyjąć przy zaokrąglaniu wpłat do PPK?
   • jak ma wyglądać zwrot wpłat do PPK dokonanych np. za listopad w przypadku rezygnacji przez osobę zatrudnioną z wpłat do PPK pod koniec tego miesiąca, np. 30 listopada?
   • jak dokonać korekty wpłat do PPK.
 1. Ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować i czy wpłaty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? – przykłady kalkulacji.
 2. Odpowiedzialność w przypadku błędnych wpłat lub braku wpłat w ramach PPK:
  • odpowiedzialność pracownika kadrowo – płacowego,
  • odpowiedzialność członków zarządu,
  • odpowiedzialność firmy,
  • zasady dochodzenia roszczeń przed Sądem,
  • terminy przedawnienia roszczeń.
 3. Przykłady kalkulacji dotyczących wielkości możliwych oszczędności zgromadzonych w ramach PPK (czyli ile można na tym zarobić).

 

 

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie będzie zorganizowane w formie webinarium w formule online na platformie ClickMeeting. Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z internetem.
 • dzień przed szkoleniem otrzymają Państwo od nas link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową,
 • w trakcie szkolenia można na czacie zadawać pytania prowadzącemu, obsługa jest łatwa (intuicyjna).

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie faktury na wyżej podany adres email

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – na maila zgłaszającego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl