Szkolenie : Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.

Nazwa Szkolenia :


Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności administracyjnych dla wierzycieli i organów egzekucji.

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, Biuro Centrum (budynek Węglokoksu)

Data Szkolenia :


03-03-2020
9:00

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Czartoryska - prawnik, absolwentka aplikacji administracyjnej, na co dzień obsługuje powiatowe placówki oświaty, specjalista w zakresie zasad tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentacji w jednostkach oświaty,ODO, RODO, udostępniania informacji publicznej postępowań administracyjnych i egzekucji administracyjnej. Ma ponad 20 -letnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej. W tym czasie wykładała również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Szkole Administracji Samorządowej w Krakowie. Przeszkoliła około 6000 słuchaczy, którzy byli pracownikami ministerstw, NIK, UOKIK, administracji rządowej, samorządowej i ich jednostek organizacyjnych. Autorka licznych opracowań książkowych dedykowanych administracji (Egzekucja opłaty śmieciowej, Upomnienie w egzekucji administracyjnej, Ochrona danych osobowych w działalności eventowej) oraz artykułów w prasie samorządowej i specjalistycznej (Casus podatkowy, Dla Sekretarza.pl).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Adresat szkolenia: pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności  w ramach egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian jakie wejdą w życie 1.03.2020 r., 30.072020r.; 30.10.2020r.; 20.02.2021r.; 30.04.2021r.; 30.10.2021r. I 1.01.2022r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień  Wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na doniosłość zmian, ich bardzo szeroki zakres jak tez konieczność ich wdrożenia w praktyce organów wierzycielskich i egzekucyjnych, już  teraz konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu.  Niewątpliwą korzyścią z udziału w szkoleniu będzie umiejętność prawidłowego ustalania, określania, i egzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego, wypełniania dokumentacji, wydawania stosownych do okoliczności orzeczeń.

Metody szkolenia: wykład, case study, warsztat

Program szkolenia

 1. Nowa regulacja prawna – Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji.
 2. Zmiana definicji organu rekwizycyjnego jako ułatwienie procedury dla samorządowych organów egzekucji administracyjnej.
 3. Rozszerzenie katalogu obowiązków dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej (zmiana porządkowa- dot. kosztów upomnienia i egzekucji administracyjnej).
 4. Zmiana o istotnym znaczeniu dla wierzycieli- odstępstwo od zasady art. 6 § 1 upea – czynnego udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, nakładającej na wierzyciela obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sytuacji uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku tzw. czasowe odstąpienie od czynności.
 5. 7 a – nowe zasady współpracy w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności.
 6. Zmiany w upomnieniach- art. 15- dookreślono dane, które winno zawierać upomnienie będące wezwaniem do wykonania obowiązku przez zobowiązanego poprzedzającym wszczęcie egzekucji administracyjnej, przedawnienie kosztów upomnienia.
 7. Wprowadzenie możliwości doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej korespondencji zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.
 8. Wprowadzenie definicji postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej i ich wpływ na ustalenie momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej – art. 26.
 9. Dalsze tytuły wykonawcze- wprowadzenie nowych elementów do treści tytułów.
 10. Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych.
 11. Zmiany w przesłankach nieprzystąpienia do egzekucji i doprecyzowanie definicji organu mogącego skorzystać z tej procedury.
 12. Zmiany w art. 59 upea- zmiany w katalogu przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego, możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji przez wierzyciela dokumentowanie nie postanowieniem lecz adnotacją służbową.
 13. Zmiany w art. 60- niemożność pozostawienia czynności egzekucyjnych w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 14. Zmiany w art. 61 upea- nowe zasady ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji.
 15. Fundamentalne zmiany w zakresie naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego:
  • Wprowadzenie zasady dochodzenia kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji po wygaśnięciu obowiązku dochodzonego w postępowaniu.
  • Wprowadzenie możliwości spłaty zaległości przez inne niezobowiązane osoby ( męża, żonę itd.).
  • Opłata manipulacyjna- wyłącznie stawki kwotowe, przesłanki niepobrania opłaty.
  • Opłata egzekucyjna – pobranie w wysokości proporcjonalnej do wyegzekwowanych środków pieniężnych, wdrożenie zasady obowiązku uiszczenia opłaty egzekucyjnej w zależności od efektów czynności egzekucyjnych, wprowadzenie górnej granicy naliczanej opłaty za czynności podjęte w postępowaniu egzekucyjnym 10% wyegzekwowanych należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł.Rezygnacja z opłat za niektóre czynności egzekucyjne- asysta Policji- zmiana charakteru opłaty na wydatki.
  • Opłaty za czynności egzekucyjne w egzekucji obowiązków niepieniężnych.
  • Zmiana katalogu wydatków egzekucyjnych.
  • Fundamentalna zmiana – przedawnienie kosztów postępowania egzekucyjnego.
  • Fundamentalna zmiana – nieobciążanie wierzycieli działających w ramach państwowej jednostki budżetowej lub są państwową jednostką budżetową kosztami egzekucji.
  • Uregulowanie podziału kosztów egzekucyjnych – czyli któremu organowi egzekucyjnemu i w jakich przypadkach koszty egzekucyjne przypadają.
  • Określono organ na rzecz którego przypadać będą wyegzekwowane koszty egzekucyjne w egzekucji należności z tytułu „opłaty śmieciowej”.
  • Procedura zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli po pobraniu tych kosztów okaże się, że wszczęcie lub prowadzenie egzekucji administracyjnej było niezgodne z prawem, w szczególności jeżeli w chwili wyegzekwowania lub uzyskania kosztów egzekucyjnych postępowanie egzekucyjne podlegało umorzeniu.
  • Zmiana w art. 64 e upea- zmiana przesłanek umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego.
  • Zmiany w art. 64f upea- doprecyzowano zasady udzielenia ulg w postępowaniu w sprawie o koszty postępowania egzekucyjnego.
  • Zmiany w art. 115 upea- zmiany w zakresie zasad podziału wyegzekwowanych kwot w ramach egzekucji administracyjnej.
  • Zmiany w kosztach postępowania zabezpieczającego. Zniesienie opłaty komorniczej, zmiany w wydatkach i opłatach związanych z przekazaniem wierzycielowi należności lub przedmiotu.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl