Szkolenie : Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy w latach 2019-2020

Nazwa Szkolenia :


Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy w latach 2019-2020

Miejsce Szkolenia :


Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data Szkolenia :


25-09-2019
9:00

Cena Szkolenia :


390 zł + 23% VAT.

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Cel szkolenia: szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu szczegółowych informacji na temat istoty najnowszych zmian w sferze prawa pracy, zarówno tych, które już weszły w życie, jak i tych, które dopiero wejdą w życie w trakcie obecnego roku kalendarzowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

 

Program szkolenia

 1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i RODO
  • Jakie rodzaje monitoringu może stosować pracodawca?
  • W jaki sposób pracodawca informuje pracowników o monitoringu?
  • Jak długo przechowywane są nagrania obrazu uzyskane za pomocą kamer użytkowych?
  • Jakie pomieszczenia są objęte zakazem stosowania monitoringu i czy zakaz ten jest bezwzględny?
  • Na jakich zasadach pracodawca może monitorować służbową pocztę elektroniczną pracownika?
  • Na jakich zasadach dopuszczalne są inne formy monitoringu pracowniczego, np. nagrywanie rozmów, geo-lokalizacja satelitarna w systemie GPS?
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku ze zmianą formy prowadzenia akt osobowych z pisemnej na elektroniczną i z elektronicznej na pisemną?
  • Ile wynosił okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  • Jakie płyną korzyści z faktu złożenia raportów informacyjnych i jakie są z tym związane obowiązki?
  • W jakich przypadkach wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy jest wypłacane na rachunek bankowy pracownika a kiedy do rąk własnych?
 3. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
  • Jakich danych pracodawca może żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
  • Które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
  • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
  • Na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
 4. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw
  • Na czym polega zmiana katalogu przesłanek dyskryminacji w zatrudnieniu?
  • W jaki sposób rozszerzono ochronę trwałości stosunku pracy innych członków najbliższej rodziny sprawujących opiekę nad dzieckiem?
  • W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie z tytułu mobbingu?
  • Jakie zmiany wprowadzono w zakresie wydawania świadectwa pracy?
  • Na czym polega zmiana przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy?
 5. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
  • W jakich przypadkach możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia szkolenia bhp?
  • Jakie są formy wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy, w którym służby tej nie utworzono?W jakich przypadkach pracodawca będzie mógł samodzielnie prowadzić zadania służby bhp?
 6. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ustawy o komornikach sądowych
  • W jaki sposób będzie przebiegać elektroniczna wymiana informacji o zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami a komornikami sądowymi?
  • Jakie będą sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi?
 7. Zmiany w rozporządzeniu w/s świadectw pracy
  • Jak zmienił się formularz świadectwa pracy r.?
  • Na czym polega zmiana objaśnień zawartych w załączniku do rozporządzenia?
 8. Zmiany w dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy
  • Jakie zmiany zaszły w protokole powypadkowym i statystycznej karcie wypadku?
  • Do kiedy można stosować „stare” dokumenty związane z wypadkiem przy pracy?
 9. Zmiany rozporządzenia w/s szkoleń BHP
  • Na czym polega zmiana karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP?
  • W jaki sposób doprecyzowano wykaz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP?
  • Które zmiany rozporządzenia zostały spowodowane reformą oświatową?
  • Jakie zmiany zaszły w wykazie osób zobowiązanych do odbycia szkolenia okresowego?
 10. Zmiany w rozporządzeniu w/s napojów i posiłków regeneracyjnych
  • Czy zapewnienie posiłku regeneracyjnego może przyjąć postać kateringu?
 11. Projekt zmiany ustawy o dniach wolnych od pracy
  • Jak nowe dni wolne od pracy proponuje nowelizacja ustawy?
 12. Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • Jak ma zostać poszerzony katalog świadczeń niewliczanych do podstawy ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę?
  • Dlaczego polska ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna prawem unijnym?
 13. Projekt zmiany ustawy o SIP
  • Jakie są konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26.04.2018 r. (K 6/15) w zakresie ustawy o SIP?
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
  • Jak mają być formułowane oferty pracy?
 15. Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
  • Czy wdrożenie Dyrektywy pociągnie za sobą zmianę przepisów o urlopie ojcowskim i urlopie rodzicielskim?
  • W jakich przypadkach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy oraz czas wolny z powodu działania siły wyższej?
  • Jakie elastyczne formy zatrudnienia przewiduje Dyrektywa?
  • Kiedy zostaną wdrożone jej przepisy?

Opinie o szkoleniu

Fachowo, ale w jasny i przyswajalny sposób przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie na wysokim poziomie oraz godne polecenia.
Magdalena Palarz
METATECH Sp. z o.o.

Bardzo przydatne szkolenie, polecam każdemu kto chce uaktualnić i usystematyzować swoją wiedzę 😉
Anna Hernik
METATECH Sp. z o.o.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl