Szkolenie : Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji .

Nazwa Szkolenia :


Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji .

Miejsce Szkolenia :


Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 Centrum Biznesu (Rybnicki Inkubator Technologiczny)

Data Szkolenia :


10-03-2020
9:00

Cena Szkolenia :


390,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Małgorzata Czartoryska - prawnik, absolwentka aplikacji administracyjnej, na co dzień obsługuje powiatowe placówki oświaty, specjalista w zakresie zasad tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentacji w jednostkach oświaty,ODO, RODO, udostępniania informacji publicznej postępowań administracyjnych i egzekucji administracyjnej. Ma ponad 20 -letnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej. W tym czasie wykładała również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Szkole Administracji Samorządowej w Krakowie. Przeszkoliła około 6000 słuchaczy, którzy byli pracownikami ministerstw, NIK, UOKIK, administracji rządowej, samorządowej i ich jednostek organizacyjnych. Autorka licznych opracowań książkowych dedykowanych administracji (Egzekucja opłaty śmieciowej, Upomnienie w egzekucji administracyjnej, Ochrona danych osobowych w działalności eventowej) oraz artykułów w prasie samorządowej i specjalistycznej (Casus podatkowy, Dla Sekretarza.pl).

Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT

Zaufali nam :

Adresat: szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników szeroko rozumianej administracji, pracowników archiwów, administratorów danych, kierowników i pracowników merytorycznych.

Korzyści: bezpośrednią korzyścią z prezentowanego szkolenia jest nabycie aktualnej wiedzy na temat klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w urzędzie i napływającej do urzędu, prawidłowego i sprawnego procesu archiwizowania dokumentacji z uwzględnieniem obu systemów tj. tradycyjnego jaki też elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Metody: casusy, wykład, prezentacja, miejsce na dyskusję.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją w urzędzie.
 2. Instrukcja kancelaryjna dla organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia Delegacja ogólna art.6 ust. 2 c ustawy o archiwizacji .r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej:
  • podmioty zobowiązane do wdrożenia instrukcji kancelaryjnych,
  • czynności kancelaryjne w elektronicznym systemie,
  • czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.
 3. Jednolite rzeczowe wykazy akt w regulacji rozporządzenia i charakterystyka bezdziennikowego systemu kancelaryjnego.
 4. Rodzaje współczesnej dokumentacji:
  • dokument elektroniczny,
  • kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie,
  • dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw,
  • rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu:
   • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną;
   • przesyłki na nośniku papierowym;
   • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych;
   • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą.
 1. Tworzenie dokumentacji  na stanowiskach pracy i porządkowanie akt spraw związanych z nadawaniem numerów poszczególnym sprawom pod kątem zgodności z jednolitym rzeczowym wykazem akt.:
  • praktyczne stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  • zakładanie teczek na przechowywanie spraw ostatecznie załatwionych,
  • rejestracja spraw, spisy spraw, rejestry,
  • szczegółowe  omówienie znakowania spraw- pism urzędowych, decyzji i postanowień.
 2. System tradycyjny, system EZD i system mieszany jako obowiązujące systemy dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
 3. Regulacje przepisów stawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i icj wpływ na zarządzanie dokumentacja w jednostce:
  • określenie terminu realizacji obowiązku przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
  • ustalenie zasady brakowania dokumentacji wyłącznie na podstawie zgody dyrektora archiwum państwowego;
  • określenie zasad postępowania z dokumentacją w związku z ustaniem działalności podmiotu publicznego;
  • zmiany w sposobie postępowania z dokumentacją w podmiotach publicznych, w szczególności w ich aktach wewnętrznych.
  • uporządkowanie podstaw prawnych do wydania aktów wewnętrznych oraz upoważnienie dla jednostek samorządu terytorialnego do wprowadzenia jednolitej instrukcji kancelaryjnej również w jednostkach podległych i nadzorowanych,
  • uporządkowanie ww. zagadnień zarządzania dokumentacją i wprowadzenie nowych regulacji, pozwalających organom samorządu terytorialnego na sprawniejsze regulowanie sposobu zarządzania dokumentacją w jednostkach podległych i nadzorowanych,
  • wprowadzenie definicji ustawowej ” dokumentacji niearchiwalnej”,
  • wprowadzenie nowych zasad tzw. „zgody” na brakowanie dokumentacji, zniesienie podziału na zgodę generalną i jednorazową.
 4. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjne-  zasady, między innymi:
  • zasada niezwłocznego przekazania przez organy i jednostki organizacyjne, których działalność ustała, materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz do przekazania  dokumentacji organowi lub jednostce przejmującym zadania i kompetencje podmiotu, którego działalność ustaje (ust. 1a),
  • zobligowanie następcy prawnego do stosowania  tych samych zasady, względem dokumentacji przekazywanej, które stosował podmiot publiczny,
  • wprowadzenie zasady przekazania dokumentacji archiwalnej do archiwum przez następcę prawnego w razie niewywiązania się z obowiązku przez jednostkę likwidowaną,
  • sposób postępowania z dokumentacją niearchiwalną, której okres przechowywania jeszcze nie upłynął, a którą pozostawił po sobie podmiot, którego działalność ustała,
  • kompleksowa regulacja dotycząca zasad pozostawiania materiałów archiwalnych we władaniu następców prawnych, jeżeli są im potrzebne w dalszej działalności,
  • nową normę, w zakresie postępowania z dokumentacją podmiotów, których działalność ustaje. Polegająca na tym, iż jeżeli nie wydzielono z ww. dokumentacji materiałów archiwalnych, to całość tej dokumentacji traktuje się tak, jakby to były materiały archiwalne,
  • wprowadzono zasadę ponoszenia kosztów związanych z przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwów państwowych przez podmiot przekazujący (art. 5 ust. 1c).
 5. Upoważnienie dla organów i kierowników jednostek, do określenia, w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania odpowiednio archiwum zakładowego, składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt  i w razie takiej potrzeby kwalifikatora dokumentacji, zwanych dalej „przepisami kancelaryjno-archiwalnymi”.
 6. Zmiany w zakresie postępowania z dokumentacją powstającą w komórkach wykonujących zadania w zakresie obsługi kadrowej:
  • nowe zasady w archiwizacji akt osobowych i dokumentacji płacowej,
  • przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych,
  • przekazywanie dokumentacji osobowej do archiwum zakładowego,
  • dokumentacja osobowa założona do 1950r.- zasady postępowania,
  • dokumentacja osobowa założona między 1951 a 1967r.- zasady postępowania,
  • dokumentacja osobowa założona po 1967r.- zasady postępowania,
  • akta osobowe a informatyzacja,
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej po 1 stycznia 2019 r. -ogólne założenia .
 7. Zmiany w zakresie sprawowania nadzoru nad dokumentacją i nad zarządzaniem dokumentacja.

 

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl