Szkolenie : Dokumentacja pracownicza od A do Z

Nazwa Szkolenia :


Dokumentacja pracownicza od A do Z

Miejsce Szkolenia :


Webinarium - szkolenie online

Data Szkolenia :


25-01-2021
9:00-13:00

Cena Szkolenia :


290,00 zł + 23% VAT

Prowadzący Szkolenie :

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Cena szkolenia obejmuje: dostęp do szkolenia online, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika. (Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT). Płatność do 14 dni po szkoleniu.

Zaufali nam :

W 2019 roku zasady prowadzenia dokumentacji uległy radykalnym zmianom, co było w szczególności spowodowane koniecznością dostosowania dotychczasowych przepisów do wymogów wynikających z RODO.

Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną również przepisy wprowadzone na mocy tzw. Koronaustawy i jej kolejnych nowelizacji (TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH), które rzutują na obowiązki w sferze zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

W skład materiałów, które otrzymują uczestnicy szkolenia wchodzą wzory licznych dokumentów standardowo zamieszczanych w dokumentacji pracowniczej!!!

 

 

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej?
 • Czy porozumienie zawarte z przedstawicielstwem załogi w trybie art. 15g lub art. 15zf Koronaustawy przechowujemy w dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy z powodu kwarantanny, izolacji lub niezdolności do pracy z powodu COVID-19 oraz sprawowania opieki?
 • Jakie są zasady wysyłania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i przechowywania wydawanych w tym okresie elektronicznych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy?
 • Jak należy dokumentować fakt powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP?
 • Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika i przechowywać w dokumentacji wyniki pomiarów?

Program szkolenia

 1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,
 2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,
  • Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
  • Dane wrażliwe,
  • Dane biometryczne,
  • Wykorzystanie wizerunku i personaliów w stosunku pracy (plakietki służbowe, szyldy na drzwiach pokoi, maile służbowe)
  • Upoważnienie dostępu do danych osobowych,
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez firmę zewnętrzną,
 3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
  • Okresy przechowywania,
  • Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
  • Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej,
  • Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
 4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 5. Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach
  • Zniszczenie lub zagubienie,
  • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  • Upadłość lub likwidacja pracodawcy,
 6. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

 

Ponadto dowiesz się, m.in.:

 • Jakich reguł wynikających z RODO należy przestrzegać przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
 • Jak ustalać okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od okresu zatrudnienia pracownika,
 • Jakie działania są zakazane na etapie rekrutacji,Jak należy postąpić w przypadku uzyskania danych osobowych poza okresem rekrutacji (kandydat wysyła CV lub list motywacyjny z własnej inicjatywy),
 • Czy pracodawca może żądać podania adresu zamieszkania i numeru PESEL w celu zamieszczenia na skierowaniu lekarskim,
 • Czy pracodawca może wykorzystać zdjęcie pracownika na potrzeby zatrudnienia,
 • Czy pracodawca może umieszczać na stronie internetowej imiona i nazwiska pracowników oraz ich firmowe maile i numery telefonów,
 • Czy można przechowywać w aktach osobowych dane zgormadzone przed wejściem w życie RODO,
 • Czy można zamieszczać powód absencji pracownika na liście obecności,
 • Czy na liście obecności można zamieszczać imiona i nazwiska pracowników,
 • Jakie dokumenty niewymienione w przepisach rozporządzenia można przechowywać w aktach osobowych,
 • Czy poszczególne części dokumentacji pracowniczej można prowadzić w formie mieszanej, tj. częściowo w postaci elektronicznej a częściowo papierowej,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać notatki służbowe,
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika,
 • Jak przechowywać e-zwolnienia,
 • Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju,
 • Jaka jest podstawa prawna przechowywania skierowań i orzeczeń lekarskich wydanych na rzecz innego pracodawcy,
 • Czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem,
 • Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie elektronicznej,
 • Czy umowa o pracę może zostać sporządzona w języku obcym,
 • Czy pracodawca jest zobowiązany tworzyć zakresy obowiązków (czynności) i jak powinny one wyglądać,
 • Gdzie przechowywać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz klauzulę informacyjną RODO,
 • Czy dokumenty zgłoszeniowe ZUS i US należy przechowywać w części B akt osobowych,
 • Czy pracownik może zachować oryginały zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został wysłany przez pracodawcę,
 • Czy w aktach pracownika należy przechowywać oryginał czy kopię zaświadczenia o szkoleniu okresowym bhp,
 • Czy należy odnotowywać liczbę przepracowanych godzin oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy,
 • Warunki przechowywania należy zapewnić w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej, a jakie w przypadku e-akt,
 • Jaka wygląda procedura odbioru całości dokumentacji lub jej części oraz procedura wydawania jej kopii,
 • Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany udostępnić dokumentację pracowniczej pracownikowi oraz podmiotom zewnętrznym,
 • Jakie reguły rządzą przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby ZFŚS,
 • Jakie są zasady wystawiania świadectwa pracy i jego korekty,
 • Jak przebiega proces wydawania dokumentacji lub jej części pracownikowi, byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać całość lub część dokumentacji członkom najbliższej rodziny pracownika lub byłego pracownika,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi/byłemu pracownikowi odpis całości lub części dokumentacji pracowniczej,
 • Jak często pracodawca jest zobowiązany wydawać całość lub część dokumentacji pracowniczej na wniosek uprawnionych osób,
 • W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wgląd do dokumentacji pracowniczej,
 • Czy pracodawca może pobierać opłatę za wydanie odpisu dokumentacji pracowniczej,
 • Jakim organom i podmiotom zewnętrznym pracodawca zobowiązany jest udostępniać dokumentację pracowniczą,
 • Jakie warunki techniczne (w tym temperatura i wilgotność powietrza) należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji papierowej?
 • Jakie warunki techniczne należy spełnić przy przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej,
 • Na jakich warunkach pracodawca może połączyć dokumentację pracowniczą z różnych okresów zatrudnienia pracownika ponownie przyjmowanego do pracy,
 • Czy pracodawca po przejściu na formę elektroniczną prowadzenia dokumentacji może zobowiązać pracownika do uzyskania podpisu kwalifikowanego,
 • Jakie formaty kompresji należy stosować w przypadku przenoszenia uporządkowanego zbioru dokumentów pomiędzy systemami lub wysyłania na odległość,
 • Jakie wymogi techniczne musi spełniać dokument przekonwertowany na postać elektroniczną,
 • Czy pracownik/były pracownik może zażądać wydania dokumentacji lub jej części w postaci elektronicznego odpisu jeżeli dokumentacja prowadzona była w formie papierowej i odwrotnie,
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracodawcy, który utworzył regulamin pracy, a jakie w przypadku pracodawcy niezobowiązanego do jego utworzenia,
 • W jakich przypadkach okres przechowywania dokumentacji ulega wydłużeniu,
 • Jakiej grupie pracowników pracodawca jest zobowiązany wydać informację o długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?
 • Jak liczyć okres roku nienagannej pracy uprawniający do usunięcia z akt osobowych zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową?
 • W jakich przypadkach dokumentacja pracownicza ponownie zatrudnionego pracownika podlega dwom różnym okresom przechowywania,
 • Czy w plan urlopu należy do kategorii dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, przechowywanych w dokumentacji pracowniczej?
 • Kto jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszt uzyskania zaświadczenia o niekaralności?
 • Czy pracodawca może przechowywać informacje o zainteresowaniach, hobby i innych danych wrażliwych przekazane przez kandydatów do pracy na etapie rekrutacji w treści CV lub listów motywacyjnych,
 • Jakie reguły rządzą przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym,
 • Jakie są okresy przechowywania harmonogramów czasu pracy w okresie przejściowym,
 • Jakie dodatkowe zbiory dokumentów – poza dokumentacją pracowniczą – jest zobowiązany prowadzić pracodawca.

Wyślij formularz zgłoszeniowy lub zadzwoń 502 486 968

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2019r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com - Extraseo.pl