Obowiązujące oraz projektowane w 2018 r. zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Miasto:

Rybnik

Data szkolenia:

08-06-2018

Godzina:

9:30

Prowadzący:

Mariusz Jabłoński - prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 11602) w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia. Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe z zakresu podatku VAT użytkowników Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 10 lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy z zakresu prawa podatkowego.

Cena:

360 zł + 23% VAT.

W przypadku płatności za szkolenie ze środków publicznych (w 70% lub w całości) – szkolenie zwolnione z VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat.

Program szkolenia

I. Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT).

 

 1. Wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. instytucji podzielonej płatności (ang. split payment):
  • podzielona płatność jako mechanizm mający przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym,
  • dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
  • zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności,
  • system zachęt dla podatników korzystających z podzielonej płatności,
  • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem podzielonej płatności,
  • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie podzielonej płatności,
  • nowy wzór deklaracji VAT.
 2. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. ustawa o STIR).
 3. Zmiany w zakresie ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej mające obowiązywać od 1 października 2018 r.
  • wystawianie faktur do sprzedaży paragonowej,
  • umożliwienie stosowania nowego typu kas rejestrujących (kasy on-line),
  • zmiany w zakresie stosowania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
  • obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących (grupy podatników, terminy).
 4. Wprowadzenie aktualizowanego na bieżąco rejestru podatników VAT.
 5. Zasady postępowania przedsiębiorców, umożliwiające im zachowanie należytej staranności;
  • przesłanki należytej staranności wynikające z dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych, w szczególności płatność na rachunek bankowy, pozyskanie informacji o statusie podatnika, sprawdzenie miejsca siedziby),
  • przesłanki należytej staranności wynikające opublikowanej 25 kwietnia 2018 r. „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.
 6. Zmiany wynikające z projektu ustawy z 27 lutego 2018 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, m.in.:
  • modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części (pierwsze zasiedlenie);
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
  • obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej;
  • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
  • uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy (numeru, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej).
 7. Zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym mającej obowiązywać od 1 stycznia 2019r.
  • zniesienie ograniczenia zwolnienia od VAT dla towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego, przy małych przesyłkach do 22 euro, oraz rozszerzenie zwolnienia z VAT importu małych przesyłek do 22 euro również na sytuacje, gdy odbiorca znajduje się w innym państwie członkowskim,
  • odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,
  • skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,
  • zmniejszenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

 II. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

 

 1. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
 2. Ograniczenie możliwości odliczania odsetek (nowe regulacje w zakresie niedostatecznej kapitalizacji).
 3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej.
 4. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne.
 5. Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
 6. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in. zmiana przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu.
 7. Podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.
 8. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
 9. Pozostałe istotne zmiany uchwalone po sporządzeniu harmonogramu szkolenia.

Formularz zapisów

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższych pól
Zwolnienie z VAT

Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS

akceptuję regulamin szkoleń (zobacz regulamin szkoleń)

Aby przesłać dane z powyższego formularza naciśnij przycisk „Wyślij” – w ciągu 48 godzin otrzymasz na maila zgłaszającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Aby wpisane powyżej dane wygenerować w postaci karty zgłoszeniowej do wydrukowania naciśnij przycisk „Generuj pdf”

Copyright © 2016r by Total Expert
Projekt i wykonanie Charasim.com